Câu đố về thực vật, hoa quả:

Ngồi trên tay mẹ bế bồng
Áo đơn áo kép lượt trong lượt ngoài.
(Là bắp gì?)