Câu đố về con người và địa danh:

Nghe tên tưởng bạn có sừng
Đại đỏ, áo đỏ, tấm lưng cong tròn
Là cầu nào?