Câu đố về thực vật:

Nghe tên dễ sợ lắm thay
Nhìn hoa lại thấy yêu ngay mới tài
Là hoa gì?