Nghé bầu nghé bạn

Trâu cày ruộng cạn

Mẹ cày ruộng sâu

Lúa tốt bằng đầu

Cò bay thẳng cánh

Một sào năm gánh

Một mẫu năm trăm

Một bông lúa chăm

Một trăm hạt thóc

Hạt bằng đấu bảy

Hạt bằng đấu ba

Hạt bằng trứng gà

Hạt bằng trứng vịt

Hạt bằng trái mít

Hạt bằng bình vôi

Hạt nào vỡ đôi

Bằng nồi gánh nước

Nghé ơi….