Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Ngã thì ngã trước hơn ai
Hễ dài tốn vải, lại thêm biếng lười?