Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Nắng thì... ta bạn sóng đôi
Khi đi, lúc đứng, đến ngồi nào xa
Khi trời đổ trận mưa pha
Hỡi ơi! Sao bạn bỏ ta một mình?