Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Một anh giỏi nói
Hai anh giỏi nghe
Hai anh khoe nhìn giỏi.
(Là những gì?)