Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Thỏ.
- Nếu là Thỏ
Cho xem tai.

Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Nai.
- Nếu là Nai
Cho xem gạc.

Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Gió.
- Xin mời vào
Kiễng chân cao
Vào trong cửa.

Cùng soạn sửa
Đón trăng lên
Quạt mát thêm
Hơi biển cả
Reo hoa lá
Đẩy buồm thuyền...
Đi khắp miền
Làm việc tốt