Câu đố về đồ vật:

Mình đo đỏ, vòi đen đen
Hễ nghe gọi tới, thay rồng phun mưa?