Có miếng ngọt miếng ngon
 
Mẹ dành cho con hết
 
Đắng cay chỉ mẹ biết
 
Ngọt lành chỉ mẹ hay
 
Mẹ bếp lửa mỗi ngày
 
Sưởi ấm con đông tối
 
Mẹ là quạt mát rượi
 
Đuổi cái nóng mùa hè
 
Mẹ lo đứng lo ngồi
 
Khi con đau, con ốm
 
Mẹ như mặt trời sớm
 
Hôn giấc ngủ của con.