Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Lập căn cứ giữa đầm lầy
Hai năm kháng chiến giặc Tây nể vì
Sử vàng Bãi Sậy còn ghi
Hỏi người anh dũng tên gì, hỡi ai?