Câu đố về đồ vật:

Có cánh mà chẳng biết bay
Sáng mở tối đóng, đi về nhờ anh?