Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Là sông chẳng giọt nước nào
Lại còn vắt vẻo trên cao lạ kì.
Ban ngày tránh nắng sông đi
Lúc sống hiện rõ là khi đêm về.
(Là sông nào?)