Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Là nhà sử học đầu tiên
Soạn bộ “Đại Việt sử ký” dâng lên vua Trần?