Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Kim bài Tự Đức ban ân
“Liêm, Bình, Cần, Cán” võ văn song toàn
Giặc Tây tiến đánh Hà thành.
Mất thành, trúng đạn, nhịn ăn, chết hùng?