Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không trời lại cũng chẳng trăng 

Mọi người đi ngủ bỏ tôi một mình?

 

Đố là gì?