Câu đố về đồ vật:

Không phải bò, không phải trâu
Uống nước ao sâu, lên cày ruộng cạn?