Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không có cánh mà có đuôi 

Những toàn quét cả bầu trời sạch trong?

Đố là gì?