Câu đố về thức ăn:

Khen thay Gia Cát mưu cao
Hỏa công một trận quân Tào tơ mơ
Đông Ngô thua thét chạy cờ
Gia Cát còn chờ đánh quyết trận sau?