Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Kém gì Yên Đổ khi xưa
Năm bốn bốn tuổi đi thi đậu liền
Ba kỳ Hương, Hội thêm Đình
Đỗ đầu lại trúng Trạng nguyên Ất Mùi
Làm quan nhà Mạc không vui
Cáo quan ở ẩn, Sấm vang Trạng Trình?