Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Kệ Sơn, Phượng Lĩnh đôi hàng
Đi về mấy độ ngang tàng vào ra
Ngàn Hống hỡi khách đi qua
Nào ai là kẻ xông pha đứng đầu?