Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Học tài, thi phận biết bao năm
Tuổi đến bốn hai mới đậu trường
Làm quan lên xuống như cơm bữa
Cuối đời trí sĩ cưỡi bò vàng?