Ông Giẳng ông Giăng

Xuống chơi ông Chính

Ông Chính cho mõ

Xuống chơi nồi chõ

Nồi chõ cho vung

Đến chơi cây sung

Cây sung cho nhựa

Đến chơi con ngựa

Con ngựa cho gan

Đến chơi bà quan

Bà quan cho bạc

Đến chơi thợ giác

Thợ giác cho bầu

Đến chơi cần câu

Cần câu cho lưỡi

Đến chơi cây bưởi

Cây bưởi cho hoa

Đến chơi cây cà

Cây cà cho trái..