Kìa con chim chích
 
Nó đậu cành xoan
 
Nó kêu ai ngoan
 
Thì nghe lời nó
 
Đi nắng phải có
 
Nón mũ mà che
 
Hễ ai không nghe
 
Đau đầu sỗ mũi