Câu đố về đồ vật:

Giàu nghèo gì cũng cần em
Giúp người xắt, bổ thịt rau trong nhà?