Quanh năm làm bạn đất trời

Dạn dày sương gió, chẳng ngơi tay làm

Nước, phân, đất, giống: đảm đang

Làm ra khoai lúa, giỏi giang ai bằng???