Mặc com lê kẻ trắng đen,
Mình thon, thân nhỏ đáng khen chạy tài.

Mặc com lê kẻ trắng đen, Mình thon, thân nhỏ đáng khen chạy tài.