Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đố ai trên Bạch Đằng Giang
Phá quân Nam Hán giữ an quê nhà?