Câu đố tổng hợp:

Đi từ động về phía tây
Hỗ tôi vắng mặt trời mây mịt mù
Là cái gì?