Câu đố về thức ăn:

Đến ngày lễ bái Tiên Vương
Nếp xôi, đậu, mỡ hòa chung tạ lòng?