Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - nghe hết mọi điều
Thêm dấu huyền nữa rất nhiều người khen
(Là chữ gì?)