Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cô này mới thật là “cô”.
Đầu chẳng có tóc, gặp người “nam mô”?