Câu đố về động vật:

Có hai cánh cửa vào nhà
Cánh cửa hé mở, là đà đáy sông
Khách tới cửa lại đóng sầm
Nằm trong nhà khấn rầm rầm những chi
Là con gì?