Nghé ạ, nghé ơ…

Nghe như ổi chín

Như mây chín chùm

Như chum đựng nước

Như lược chảy đầu

Lông trơn như dầu

Chân trước chân sau

Đủng đa đủng đỉnh

Má đầy núng nính

Nghé đẹp, nghé yêu…