Ngày xưa, ở nước nọ có một ông vua muốn tìm người nối ngôi. Ông truyền lệnh cho toàn dân đến nhận thóc giống về gieo trồng. Ai đem nộp nhiều thóc nhất thì sẽ được truyền ngôi.

 Cậu bé Chom cũng đến nhận thóc giống. Em ra sức chăm sóc mà thóc vẫn không nảy mầm.

 Mùa gặt, xe kìn kìn chở thóc về cho vua, Chom đến quỳ trước nhà vua:

 - Tâu bệ hạ, thóc giống của bệ hạ không nẩy mầm, mặc dù kẻ hạ thần này đã hết lòng chăm sóc.

 - Khanh không có lỗi gì. Thóc giống ta đã cho luộc kỹ. Chỉ có mình khanh là thành thật. Ta sẽ truyền ngôi cho khanh!