Câu đố về động vật:

Chim gì có tính nói leo?
Chim gì trông giống mặt mèo chẳng ngoa?
(Là những chim gì?)