Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Chẳng đi, chẳng đứng
Cũng gọi là "con".
Lưỡi sắc, cán tròn
Hay nằm nóc chạn.
(Là cái gì?)