Câu đố về cây:

Cây gì tên sợ người cười
Hễ ai chạm phải, đang tươi héo liền?