Không cung mà rất nhiều tên,
Khi gặp kẻ ác tên liền bắn ngay.

Không cung mà rất nhiều tên, Khi gặp kẻ ác tên liền bắn ngay.