Đuôi dài lượt thượt, to bè,
Áo lông mặc cả mùa hè, mùa đông,
Trèo cây lượm hái quả thông,
Vừa ăn hạt vừa cất công để dành.

Đuôi dài lượt thượt, to bè, Áo lông mặc cả mùa hè, mùa đông, Trèo cây lượm hái quả thông, Vừa ăn hạt vừa cất công để dành.