Chung cư toàn phòng lục lăng,
Có một đoàn thợ lăng xăng đi về.

Chung cư toàn phòng lục lăng, Có một đoàn thợ lăng xăng đi về.