Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cạo gì chẳng phải cạo râu,
Cũng không xuống tóc cạo đầu đi tu
Áo xanh qua lại rừng su
Sớm chiều chăm chỉ cần cù cạo luôn?