Câu đố về động vật:

Bốn ông đập đất
Một ông phất cờ
Hai bà tiên quạt
Rồng đưa mía mời
Hai răng chìa ra rõ dài
Răng mà không phải để nhai mới kì!
(Là con gì?)