Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về Thanh Hóa mà xem
Núi gì Bà Triệu phất cờ diệt Ngô?
Núi Tam Điệp