Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về thăm đất Tây Ninh
Lên cao cúng Phật, núi gì hỡi anh?