Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng bóp nát quả cam.
Giận vua sao chẳng cho bàn việc quân
Phá cường địch, báo hoàng ân”.
Lá cờ thêu sáu chữ vàng phất phơ?