Ai dậy sớm
Bước ra vườn,
Hoa ngát hương
Đang chờ đón.

Ai dậy sớm
đi ra đồng,
Có vừng đông
Đang chờ đón.

Ai dậy sớm
Chạy lên đồi,
Cả đất trời
Đang chờ đón