Đố ai:

Vua gì bạn chiếu Cần Vương
Cùng muôn dân quyết chống phường Lang Sa?