Bà đi vắng

Có đàn gà

Chơi ngoài nắng

Cháu đứng ngắm

Đàn gà con

Rồi gọi luôn

Bập, bập, bập...

Chúng lật đật

Chạy nhanh nhanh

Xúm vòng quanh

Kêu " chíp chíp"

Gà mái miết

Nhặt thóc vàng

Cháu nhẹ nhàng

Lùa vào mát.