Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Sông gì chung của Việt, Miên, Thái, Lào?